Adana İşi

Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

İş bu sözleşme www.adanaisi.com adresinin sahibi olan Ak Ajans Reklamcılık Org.San.Tic.Ltd.Şti.. ile www.adanaisi.com adresine üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


Tanımlar
Site: www.adanaisi.com adresinde yayın yapan internet sitesi.
Ak Ajans: Ak Ajans Reklamcılık Org.San.Tic.Ltd.Şti.
Üye: 
http://www.adanaisi.com  adresinde yer alan hesap oluştur butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kullanıcı.

Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Ak Ajans tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Ak Ajans tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Hak ve Yükümlülükler

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

- Üye, üyeliği süresince, sitedeki hizmetlerden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitelerin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

- Siteye üye olabilmek için işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliğin daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir.

- Üye, Ak Ajans'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Ak Ajans'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

- Üyelerin, site aracılığıyla Ak Ajans tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Ak Ajans’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

- Üyeler sitedeki üye kaydıyla ilgili bölümlere kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Ak Ajans, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye kaydı oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

- Üyeler, Ak Ajans’ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini,üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Ak Ajans doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

- Üyelerin, Ak Ajans’ın bilgilendirme amaçlı kullandığı e-posta adresine gönderdikleri mesajlar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

- Üye, sitenin üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesi, firmadan başka bir tüzel kişinin yeni bir üyelik almasını engellemez. İptal edilen üyeliğe dair tüm kayıtlar güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitenin veritabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.

- Üye, sitenin iletişim adresi aracılığıyla site yönetimine gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu taahhüte uyulmaması durumunda, gerekli görüldüğü takdirde üyenin üyeliği engellenebilir ya da iptal edilebilir.

Ak Ajans’ın Hak ve Yükümlülükleri

- Ak Ajans, sitede sunulan e-ticaret hizmetini ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Ak Ajans bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, Ak Ajans’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Ak Ajans tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

- Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Ak Ajans’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

- Ak Ajans, sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

- Teknik sorunlardan ötürü sitenin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya ilişkin kesintilerde üyenin yaşayabileceği sorunlardan Ak Ajans sorumlu tutulamaz.


Genel Hak ve Yükümlülükler

- Üye, Ak Ajans’a ait olan sitede, işbu sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgiler hakkında bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

- Ak Ajans, işbu sözleşme konusu ürünü, 30 gün olan yasal süreyi aşmamak koşuluyla, üyenin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak,Ürün Gönderim Politikası’nda belirtilen süre içinde üyeye ya da üyenin gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim etmekle yükümlüdür.

- Ak Ajans, işbu sözleşme konusu ürünün, üyeden başka bir kişi/kuruluşa teslim edileceği durumlarda, söz konusu kişi/kuruluş teslimatı kabul etmediği takdirde herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini ve ürün teslimini gerçekleştirdiğini beyan eder. Bu tür durumlarda Ak Ajans, ürün iade talebini kabul etmeyeceği gibi para iadesini de gerçekleştirmemekle yükümlüdür.

- Ak Ajans, teslimat sırasında, söz konusu ürünün sağlam, eksiksiz, sipariş sırasında kendisi tarafından belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarıyla teslim edilmesinden sorumludur.

- Sözleşme konusu ürünün teslimatının tamamlanması için işbu sözleşmenin nüshasının elektronik ortamda üye tarafından imzalanmış olması ve bedelinin üyenin tercih ettiği ödeme şekliyle yapılmış olması şarttır. Herhangi bir nedenden ötürü ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Ak Ajans ürünü teslim etme yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır. Bu tür durumlarda Ak Ajans teslimatın gerçekleşmemiş olmasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- Ürün tesliminden sonra üyeye ait kredi kartının üyenin kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle, yetkisiz kişiler tarafından haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması yüzünden, ilgili banka ya da finans kuruluşunun ürün bedelini Ak Ajans’a ödememesi halinde ürünün,üyeye teslim edilmiş olması kaydıyla 3 gün içinde Ak Ajans’a göndermesi zorunludur. Ak Ajans, bu tür durumlarda nakliye giderlerini hiçbir şart ve koşulda üstlenmemektedir.

- Ak Ajans, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması, durması, isyan, doğal afet, salgın hastalık, savaş, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintileri vb. olağanüstü hal ilan edilen durumlarda sözleşme konusu ürünü üyeye teslim edemezse, bunu üyeye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda üye; sipariş iptal hakkı, işbu sözleşme konusu ürünün varsa emsaliyle değiştirme hakkı, ve/veya teslimat süresini engelleyen durumun ortadan kalkmasına kadar erteleme hakkı seçeneklerinden birini kullanabilir. Üyenin sözleşme konusu ürünün siparişini iptal etmesi durumunda ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defâten ödenir.

- Garanti belgesiyle satılan ürünlerden olan veya olmayan tüm arızalı ve bozuk ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması ve/veya ürünün bozukluğunun saptanması için Ak Ajans’a gönderilebilir. Bu takdirde nakliye giderleri Ak Ajans tarafından karşılanacaktır.

- İşbu sözleşme, üye tarafından, sitede yer alan “Üyelik Sözleşmesi’ni ve Kullanım Şartları’nı okudum ve kabul ediyorum” kutucuğu işaretlenip, üye olunduktan sonra geçerlilik kazanır.

- Üye www.adanaisi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

- www.adanaisi.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Ak Ajans ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ak Ajans'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

- Ak Ajans, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye www.adanaisi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Ak Ajans'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

- Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

- İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ak Ajans’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Ak Ajans’in üyeye karşı üyelik sözleşmesinee uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

- Ak Ajans’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Ak Ajans’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

- Ak Ajans tarafından www.adanaisicom internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

- Ak Ajans’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Ak Ajans ve grup şirketi olan diğer tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Ak Ajans’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına Ak Ajans grup şirketi olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Ak Ajans ve grup şirketleri tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Ak Ajans ve grup şirketi olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, ve tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Ak Ajans ve Grup şirketi olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Ak Ajans ile Grup şirketi olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Ak Ajans’in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

- Ak Ajans web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Ak Ajans web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

- Ak Ajans , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Ak Ajans web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

- Taraflar, Ak Ajans’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

- Ak Ajans, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.


Diğer Hükümler

- 18 yaşından küçükler hiçbir şart ve koşulda Ak Ajans’a ait olan siteden alışveriş yapamaz.

- İşbu sözleşmeye dayanan koşullarca üçüncü kişilerin Ak Ajans’in fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) durumlarda üyeye yansıyan fiyat, dizgi, sistem hatalarından Ak Ajans sorumlu değildir.


Fikri Mülkiyet Hakları

- Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Ak Ajans’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Ak Ajans’a aittir ve/veya Ak Ajans tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Ak Ajans’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Ak Ajans’in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ak Ajans’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Ak Ajans’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

- Ak Ajans’in; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Ak Ajans’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Ak Ajans ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.


Sözleşme Değişiklikleri

- Ak Ajans, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


Mücbir Sebepler

- Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ak Ajans işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik yerine getirme ve/veya yerine getirmeme nedenleriyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ak Ajans için, gecikme, eksik yapma ve/veya yapmama Ak Ajans’e addedilmeyecek veya bu durumlar için Ak Ajans’den herhangi bir koşulda tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Ak Ajans’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

- İşbu sözleşmenin uygulanması, yorumlanması ve bu sözleşmenin sonunda doğacak/doğabilecek hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan/doğacak her türlü ithilafın vuku bulmasında Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin Feshi

- İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek,üyenin üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Ak Ajans, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Ak Ajans’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

z